Image
Image

SIATKÓWKA - REGULAMIN

REGULAMIN
Amatorskiej Ligi Siatkówki
Częstochowa MOSiR - sezon 2020/2021


I. Celem rozgrywek jest popularyzacja gry w piłkę siatkową w duchu fair play.

II. Organizatorami ALS są: Miasto Częstochowa, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie i Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o.

III. Terminy i miejsca:
- rozgrywki przeprowadzone zostaną
w czwartki w Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej 4, oraz w piątki w Sali Sportowej "Częstochowianka" przy ul. Rejtana 7c.
- dokładne terminy spotkań ujęte zostały odrębnym terminarzem gier stanowiącym integralną część regulaminu
dostępnym na oficjalnej stronie rozgrywek www.amatorska.info, w zakładce Terminarz ligi.


IV. System rozgrywek:

W rozgrywkach uczestniczy 10 zespołów, które rywalizować będą systemem „każdy z każdym – mecz i rewanż”.

Wszystkie mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów. Każdy set do 25 punktów z przewagą dwóch punktów, trzeci decydujący set do 15 punktów z przewagą dwóch punktów z zastosowaniem punktacji:
- za zwycięstwo 2 : 0 - 3 pkt
- za zwycięstwo 2 : 1 - 2 pkt
- przegrana 1 : 2 - 1 pkt
- przegrana 0 : 2 - 0 pkt
- walkower minus 1 pkt
O kolejności decyduje:
a/ większa ilość zdobytych punktów,

b/ większa ilość zwycięstw,
c/ lepszy stosunek setów /zdobytych do straconych/,
d/ lepszy stosunek małych punktów /zdobytych do straconych/,
e/ wyniki bezpośrednich spotkań.

V. Zasady uczestnictwa
1. W rozgrywkach startują zespoły reprezentujące zakłady pracy, kluby młodzieżowe, stowarzyszenia sportowe, ogniska i kluby TKKF jak również niezorganizowane grupy amatorskie. Zespół musi posiadać nazwę i kapitana lub kierownika drużyny. Niedozwolone jest nazywanie drużyn w sposób wulgarny, obraźliwy i niestosowny.

2. W rozgrywkach nie mogą brać udziału zawodnicy posiadający wykupioną licencję na sezon 2020/2021 uprawniającą do uczestniczenia w zawodach prowadzonych przez PZPS tzw. szczebla centralnego od II ligi wzwyż.
W rozgrywkach nie mogą również uczestniczyć zawodnicy występujący w sezonie 2020/2021 w rozgrywkach zagranicznych prowadzonych przez krajowe związki (odpowiedników PZPS) od II ligi wzwyż.

Zawodnik biorący udział
jednocześnie w w/w rozgrywkach i ALS zostanie zdyskwalifikowany do końca rozgrywek ALS. Wszystkie dotychczas rozegrane mecze przez drużynę, w których grał taki zawodnik zostaną zweryfikowane na korzyść przeciwnika w stosunku 2:0 /25:0; 25:0/ i odjęciem punktu za każdy mecz.

3. Zawodnik może reprezentować w danym cyklu rozgrywkowym tylko jeden zespół. Udział tego zawodnika w innym zespole uwarunkowany jest wycofaniem z rozgrywek drużyny, w której był zgłoszony.
Wyjątek stanowi tzw. okienko transferowe w trakcie którego, każdy zespół może pozyskać maksymalnie dwóch zawodników z innych zespołów biorących udział w rozgrywkach.

Każdy transfer należy zgłosić organizatorowi rozgrywek elektronicznie na adres zapisy@mosir.pl
W sezonie 2020/2021 okienko transferowe trwa od 21.12.2020 r. do 12.01.2021 r. 4. Przed rozpoczęciem rozgrywek wszystkie drużyny zobowiązane są w terminie do 24 września przedłożyć listę zawodników drużyny z datą urodzenia oraz pozycją na boisku na adresy e-mailowe zapisy@mosir.pl i als@amatorska.info
Wzór formularza zgłoszenia dostępny jest na stronie www.amatorska.info.
5. Do rozgrywek w sezonie 2020/2021 można zgłosić maksymalnie 18 zawodników. Możliwe jest uzupełnienie list zawodników maksymalnie o dwie osoby do końca pierwszej rundy spotkań! Dodatkową możliwością uzupełnienia składu jest transfer zawodników opisany w pkt. V.3 powyżej.
6. Tożsamość zawodników mogą sprawdzić kapitanowie drużyn w obecności sędziego prowadzącego mecz - przed rozpoczęciem spotkania lub w sytuacji gdy zawodnik dołączy do drużyny w trakcie meczu, po spotkaniu.


VI. Wymogi regulaminowe

1. Rozgrywki przeprowadzone będę zgodnie z przepisami PZPS.
2.
Zespół musi się składać z minimum 6 zawodników. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.
3.
Obowiązkiem jest, by drużyna występowała w jednolitych koszulkach. Zawodnicy Libero muszą grać w stroju, w którym co najmniej kolor koszulki kontrastuje z ubiorem innych członków zespołu.
4. Udział w danym meczu zawodnika nieuprawnionego skutkuje walkowerem 2:0
/25:0; 25:0/ na korzyść przeciwnika i odjęciem punktu.
5. Nie przewiduje się przekładania spotkań poza wyjątkowymi sytuacjami.
Jeżeli w wyjątkowych przypadkach losowych dojdzie do przełożenia meczu (za wiedzą organizatora), to należy go rozegrać w terminie 14 dni od pierwotnego terminu (nie licząc przerwy świątecznej i ferii zimowych).
W takim przypadku koszty organizacji meczu tj. wynajmu sali oraz kosztów sędziowskich (ryczałt sędziowski w wysokości 40 zł x 2 sędziów + koszty dojazdu) pokrywa drużyna przekładająca mecz.
W innych przypadkach m.in. udział drużyny w ogólnopolskich turniejach, branżowych lub akademickich mistrzostwach - przełożenie meczu jest możliwe, ale mecz musi być rozegrany awansem w wyznaczonym przez organizatora terminie.
Nierozegranie meczu bądź niedostarczenie protokołu organizatorowi w w/w terminach spowoduje przyznanie obustronnego walkoweru.
Nie ma możliwości przełożenia meczu na trzy kolejki przed zakończeniem rozgrywek.

W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą organizatora istnieje możliwość przełożenia takiego spotkania pod warunkiem, że zostanie rozegrane zanim rozpocznie się następna kolejka rundy.
6. Protesty przyjmowane będę jedynie w formie pisemnej w następnym dniu roboczym /po rozegranym meczu/ w siedzibie Organizatora lub przesłane przy pomocy poczty elektronicznej na adres
zapisy@mosir.pl. Organizator ma max. 14 dni na rozpatrzenie protestu. Nie przewiduje się odwołań na rozstrzygnięcia protestów. Protesty dotyczące spotkania składać mogą jedynie drużyny zainteresowane, czyli występujący w danym spotkaniu.
7. Obowiązuje czas i miejsce rozgrywania meczów podane w terminarzu. Drużyna, która w wyznaczonym czasie nie stawi się do gry przegrywa walkowerem.

8. W rozgrywkach ALS obowiązuje wzór protokołu meczowego dostarczony na miejsce rozgrywek przez organizatora. Kapitanowie drużyn przed rozpoczęciem meczu zobowiązani są wpisać do protokołu składy drużyn
(z imienia i nazwiska) i przekazać go sędziemu zawodów.
9. Organizator zapewnia do rozgrywek piłki typu
MIKASA MVA 200
10. Wszelkie szkody w obiektach sportowych spowodowane przez uczestników rozgrywek powstałe w wyniku celowych działań bądź niechlujstwa pokrywają bezpośredni sprawcy.
11. Za rzeczy zaginione w czasie rozgrywek Organizator nie odpowiada.
12. Nie dokonanie wpłaty wpisowego powoduje wykluczenie z dalszych rozgrywek.
13. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych na obiektach sportowych.
14. Zawodnicy uczestniczą w rozgrywkach ALS na własną odpowiedzialność . Organizatorzy nie ubezpieczają uczestników od NNW.

15. Organizatorzy Amatorskiej Ligi Siatkówki mogą przetwarzać dane osobowe, w tym wizerunek osób uczestniczących w rozgrywkach organizowanych na terenie obiektów: Sala Sportowa „Częstochowianka”, Hala Sportowa Częstochowa i Hala Sportowo – Widowiskowa „Polonia” w okresie trwania rozgrywek (26.09.2019 r. - 30.04.2020 r.), kierując się zasadami określonymi w ramach obowiązku informacyjnego, które wskazane są w Klauzuli Informacyjnej Obiektu zgodnie z podstawą prawną jaką stanowi: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych tzw. RODO) oraz Ustawa z dnia 10.05.2018 r. ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

16. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu i aktualnych zasad korzystania z Hali Sportowej Częstochowa i Sali Sportowej „Częstochowianka” oraz zasad i ograniczeń ustanowionych na mocy aktualnego Rozporządzenia Rady Ministrów w związku z wystąpieniem stanu epidemi.
17. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
18. O innych sprawach nie ujętych regulaminem decyduje MOSiR.

VII. Sprawy finansowe.
Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie wpisowego i opłaty za administrowanie stroną internetową rozgrywek w wysokości
1400 brutto na konto: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Częstochowie, 60 1030 1104 0000 0000 9323 9000 z dopiskiem "wpisowe do Amatorskiej Ligi Siatkówki sezon 2020/2021 + nazwa drużyny” w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 31.10.2020 r. - pierwsza rata w wysokości 700 zł lub całość i do dnia 31.01.2021 r. - druga rata w wysokości 700 zł.

VIII. Inne
-
adres organizatora ALS: sport_marketing@mosir.pl
- adres do administratora strony:
als@amatorska.info
- informacje o lidze:
www.amatorska.info

Image
Image